Strowonen.nl

Duurzaam wonen: haalbaar en bereikbaar! Je denkt na over een nieuw huis. Mooi, met een gezond en comfortabel leefklimaat. Qua indeling aan te passen aan jouw/jullie persoonlijke wensen. Maar ook: duurzaam (dus energiezuinig) en levensloopbestendig.

Onze visie

Woonbeleving: een huis ‘als een jas’

Kwaliteit van wonen is een beleving. Die beleving wordt gevormd door ruimtelijkheid en ruimtegebruik, ervaren ‘schoonheid’ (esthetiek), relatie binnen-buiten, gebruikskwaliteit en binnenklimaat.

Een woning moet passen: bij bewoners in hun levensfase, in de omgeving en bij de beschikbare financiële middelen. Nu… en in de toekomst.

Z

Duurzaamheid: noodzaak en uitgangspunt

De focus bij het begrip duurzaamheid lag de laatste jaren voor op reductie van het energiegebruik. Wij denken dat duurzaamheid gaat over gebruikskwaliteit, energie-efficiëntie en zorgvuldig omgaan met de omgeving.

Volgens Strowonen is duurzaamheid:

• Gezond en comfortabel wonen (luchtkwaliteit goed, tochtvrij, gifvrij, prettig warm én koel)
• Energie opwekken en bouwmaterialen gebruiken zonder fossiele componenten;
• Energiegebruik beperken en zoveel mogelijk zelf opwekken;
• Zorgvuldig omgaan met water;
• Langdurig kunnen gebruiken/genieten van de woning (levensloopbestendig/ herindeelbaar);
• Weinig en veilig onderhoud;
• Toepassing van natuurlijke materialen (geproduceerd/getransporteerd met zo min mogelijk energie/herbruikbaar).

+

Samen werken uitgangspunt

Een (t)huis creëren doe je samen. Toekomstig eigenaar/bewoner (opdrachtgever), architect, constructeur en bouwer werken intensief samen om te komen tot een optimaal en betaalbaar eindresultaat.
Daarbij is kwaliteit gegarandeerd, geldt een gemaakte afspraak en is optimaal ecologisch bouwen uitgangspunt.

Kwaliteit ontworpen

Kwaliteit start bij een doordacht ontwerp: een op woonwensen en omgevingsomstandigheden afgestemde combinatie van esthetiek & functionaliteit (opdrachtgever en architect), constructie(architect & constructeur), bouwmethode en materialen(opdrachtgever, architect en Strowonen), installatie (opdrachtgever, architect en Strowonen) en realisatie (opdrachtgever en Strowonen).

Door een gebouw te beschouwen als een samenhangend geheel dat voldoet aan de wensen van de opdrachtgever (en aan wet- en regelgeving), ontstaat een integraal concept.

Kwaliteit gerealiseerd

Strowonen werkt, samen met opdrachtgever en architect, aan ecologische kwaliteit. Te gebruiken materialen voldoen aan de milieuprestatie eisen van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) klasse 1 t/m 3. Tijdens de bouw wordt afval gescheiden, transport zoveel mogelijk beperkt en energie ecologisch opgewekt en zuinig gebruikt.

Alle afspraken worden vastgelegd in een aanneemovereenkomst, die daarna –binnen tijd en budget- worden gerealiseerd. Meerwerkkosten zijn alleen mogelijk bij nieuwe wensen. Wijzigingen in materiaal of uitvoering worden vooraf overlegd binnen het bouwteam/met de opdrachtgever.

Tijdens de bouw wordt de kwaliteit bewaakt door een externe/onafhankelijke kwaliteitsborger die deskundig is op het gebied van duurzaam bouwen. De private kwaliteitsborger kijkt niet alleen naar het Bouwbesluit 2012 (als minimum eis) maar houdt ook toezicht op alle tussen opdrachtgever en Strowonen gemaakte afspraken over bouw- en ecologische kwaliteit. De kwaliteitsborger werkt in opdracht van/rapporteert aan de opdrachtgever.
Luchtdichtheid wordt vastgesteld met een Blowerdoor test, warmtelekken met infraroodmeting.

Betaalbaar & haalbaar

Strowonen werkt in een bouwteam aanpak. Dat betekent dat architect, constructeur, installatiedeskundige en bouwer (Strowonen) samen met de opdrachtgever zorg dragen voor ontwikkeling en bouw. Dat heeft de volgende voordelen:

• Alle betrokkenen brengen vanaf het begin hun deskundigheid in. Dat betekent dat het risico van afstemmings- of informatie-overdrachtsfouten wordt beperkt.
• Ontwerp en realisatie worden doorlopend afgestemd, waardoor ook de praktische uitvoerbaarheid vroegtijdig wordt meegenomen.
• Strowonen vervaardigt vroegtijdig en doorlopend (vanaf het schetsontwerp) een transparante begroting van bouw- en stichtingskosten (exclusief grond), waardoor de haalbaarheid van een project doorlopend in beeld is/verrassingen worden voorkomen.
• Installatie- en bouwdeskundigheid heeft Strowonen ‘in huis’, dus vraagt geen extra advieskosten. Werken in bouwteam voorkomt kosten bij de architect voor het begeleiden van aanbesteding en aannemerselectie en directie van de bouw. Al met al een besparing op advieskosten die afhankelijk van de bouwomvang van een huis €5000-€8000 beloopt. Geld wat kan worden besteed aan woonkwaliteit.

Onze ondersteuning

Wanneer je zelf de realisatie van ontwerp ‘beet wil pakken’, bijvoorbeeld omdat je grote betrokkenheid wilt/ervaart dan wel de kosten wilt beperken, is samenwerken met een deskundig team (vaak)wenselijk.
Fundering, constructie, bouw van wanden en dak, installaties etc. kun je mogelijk allemaal zelf…maar vaak is niet alle deskundigheid in huis. Ook wil je ‘zeker weten’ dat het goed en veilig gebeurt, zowel tijdens de bouw als voor het borgen van een goed resultaat.

Strowonen kent een samenwerkingsvorm waarin we adviseren bij het ontwerp (bouwteam) en ondersteunen bij de realisatie. Een bouwwerk wordt dan samen, onder onze –bouw-verantwoordelijkheid gerealiseerd, waardoor kwaliteit en veiligheid worden geborgd en het bouwen/bouwwerk tijdens de bouw is verzekerd.

Per situatie bespreken de wijze en mate van samenwerking. Ook kun je tijdens het proces (bijvoorbeeld omdat je zelf tegen capaciteitsgrenzen aanloopt) –delen van- de uitvoering aan ons overdragen/overlaten.

In deze vorm wordt je volledig ontzorgd. Je kiest zelf de architect (al dan niet naar aanleiding van een advies onzerzijds) en spreekt met hem af dat hij samenwerkt in een bouwteam met Strowonen.
Wij ondersteunen in het ontwerpproces met begrotingen (waardoor doorlopend financieel inzicht), -ecologisch- advies, installatie-advies en de coördinatie van het gehele ontwerp-ontwikkel- en bouwproces.
Op basis van de ontwerp- en financiële afspraken zorgen wij daarna voor kwalitatief hoogstaande, ecologisch verantwoorde realisatie.

Onze organisatie

Strowonen is de naam waarmee coöperatie VVEERLIJK u.a. actief is als ecologisch bouwer. De coöperatie is een vereniging van zelfstandige, ervaren bouwprofessionals die gezamenlijk enthousiast zijn voor het bouwen van duurzame woningen/gebouwen.

De coöperatie is een samenwerkingsvorm waarin de risico’s gezamenlijk worden gedragen (iedere in een project betrokken professional stelt 5% van zijn uren beschikbaar voor garantieverplichtingen en draagt –mede- het risico als opdrachtgevers onverhoopt niet zouden betalen) en de winst wordt gedeeld (naar rato van de gerealiseerde omzet-dus eerlijk).

Binnen VVEERLIJK werken we met een meester (projectleiders)-gezel (vakbekwame specialisten/all rounders)- leerling benadering. Leerling zijn –vaak- jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt die binnen de coöperatie worden ondersteund in het ontwikkelen van vakbekwaamheid.

Contact

info@strowonen.nl
KvK: 59198575
Tel: 0653214697